Det er helt sort, når grønne teknologier skal betale erstatning


Det er helt sort, når grønne teknologier skal betale erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien
Jacob Nielsen
Debat. 

Siden marts 2009 har vi i Danmark haft en værditabsordning, der muliggør, at naboer til nye vindmøller kan ansøge den uafhængige taksationsmyndighed om at vurdere, om kommende vindmøller vil medføre et værditab på deres ejendom. Hvis er tilfældet, skal vindmølleopstilleren kompensere de pågældende naboer. Ordningen er unik, og indtil sommeren 2018 har den kun omfattet vindmøller, men vil fremover også gælde de solceller, der deltager i det teknologineutrale udbud.

Oprindeligt blev ordningen indført, fordi man ville give naboer til vindmøller større beskyttelse og økonomisk sikkerhed end det, de almindelige planlægningsmæssige regler sikrer. Alligevel drister jeg mig til at rejse debatten og spørge: Giver det mening, at vi som samfund fortsat definerer nogle få teknologier som værdiforringende, mens alskens anden form for samfundsvital infrastruktur ikke defineres som sådan.

Hvis der i dag opstilles en mobilmast, bygges en gylletank, et biomasseanlæg, en lufthavn eller en motorvej, så stilles der ikke samme krav om at vurdere værditab. Det er kun vindmøller, og nu solceller, der fra politisk hold er pålagt at skulle dække værditab, mens al anden infrastruktur går fri. Hvorfor denne forskel for de grønne teknologier, som de fleste af os gerne vil have, og som skal levere størstedelen af vores strøm? Fra 2020 skal landvindmøller, havvindmøller op til 15 km fra kysten, solceller, bølgekraft, tidevandskraft, biomasse og biogas konkurrere om, hvilke af teknologierne, der kan bygges billigst. Kun den teknologi, der har behov for mindst tilskud, vil vinde retten til at blive realiseret med tilskud.

En given forudsætning for at teknologierne kan konkurrere er naturligvis, at der er lige vilkår og dermed fair konkurrence. Det er bevæggrunden for, at solceller fra sommeren i år er underlagt værditabsordningen, da vind og sol skal konkurrere om tilskudskronerne i 2018 og 2019. Det er derfor rimeligt at forvente, at værditabsordningen af den grund også vil blive udvidet til at omfatte de øvrige nævnte teknologier fra 2020. I så fald vil vi komme i den bizarre situation, hvor det kun er den grønne infrastruktur, der er defineret som noget, der potentielt kan påvirke ejendomsværdier negativt og udløse et deraf følgende værditab. Er tiden ikke er løbet fra den politiske tankegang?

Værditabsordningen for vindmøller har fungeret i knap 10 år, og i perioden har opstillere af vindmøller udbetalt i alt 96,6 mio. kr. i erstatning til 834 naboejendomme fra 2009 til 2018. De 112 vindmølleprojekter dækker i dag ca. 19 pct. af Danmarks strømforbrug. I alt har der været 1.284 ansøgninger siden 2009, hvoraf 65 pct. har fået tilkendt værditab, der gennemsnitligt har ligget på ca. 116.000 kr. pr. ejendom. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller.

Alle vindmølleprojekter er forskellige, og derfor vil nogle skille sig ud. I Måde ved Esbjerg er der opstillet to vindmøller på 200 meter. Ca. 600 naboer var berettigede til at søge gratis om værditab, og fem husejere benyttede sig af muligheden. Alle ansøgere lå omkring en kilometer fra vindmøllerne - og i alle fem tilfælde fik ansøgerne afslag på værditab. I Østerild, i testcenteret for store vindmøller, står vindmøller, der skiller sig ud. I alt 48 ejendomme omkring Østerild har søgt om værditab, og 31 har fået medhold og fået udbetalt i gennemsnit ca. 238.000 kr. Gennemgangen af værditabsanalyserne viser, at der blot i 42 sager er givet værditabskompensation til ejendomme, der ligger mere end 1.500 meter fra en vindmølle, svarende til 5 pct. af de tilkendte værditab. Heraf ligger halvdelen ved Østerild, mens resten er fordelt på andre af de 112 mølleprojekter. Samme gennemgang viser, at der blot i tre ud af 834 sager er givet erstatning i en afstand på mere end 4,2 km. Og denne afstand er vigtigt at bide mærke i; det er den korteste afstand, som de kommende 41 vindmøller i de to projekter Vesterhav Nord og Syd vil komme til at stå fra kysten.

I skrivende stund venter omtrent 600 husstande, primært sommerhuse, på svar i deres ansøgninger om værditabskompensation. De to havmølleparker forøger derved antallet af værditabssager med en tredjedel, hvorfor der i sandhed bliver tale om en skelsættende sag i værditabserstatningernes historie - særligt hvis der vurderes at være tale om værditab. De ligger ud fra Ringkøbing og Lemvig i afstande på 4,2-10 km. Hertil kommer afstanden fra kyst og til de ejendomme, der har søgt om værditabskompensation. Med afsæt i erfaringerne må forventningen være, at Taksationsmyndighedens vurderinger ender med, at der ikke tilkendes værditabskompensation. Med andre ord: Hvis der ender med at blive tilkendt værditab ved de kommende parker langs Vestkysten, vil det væreen ny praksis.

Uanset hvordan udfaldet for de kystnære havvindmølleparker ender, gælder mit spørgsmål fra tidligere fortsat: Hvor går grænsen for, hvad vi som samfund via værditabsordningen vurderer som en gene, der skal kompenseres for, og hvorfor skal alle typer af samfundsvital infrastruktur - og deres naboer - ikke behandles på samme vis? Ender vindmøller på 193 meter i en afstand af 4,2-10 km fra kysten med at give værditab, så bør man vel diskutere om f.eks. den nye jernbane mellem København og Ringsted, med titusindvis af naboer inden for samme afstand, også mindsker disse naboers ejendomsværdi? Samme spørgsmål kan stilles i forhold til Femern-broen og den måske kommende skyskraber i Brande på 317 meter? Det bør diskuteres, om vi som samfund har den rette tilgang til spørgsmålet om værditab, og i fald det politisk fortsat vurderes som rigtigt, så bør Folketinget som minimum spørge sig selv, hvorfor det alene gælder grøn energiinfrastruktur.

Det er helt sort, når grønne teknologier skal betale erstatning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce