Annonce
Debat

Forsøget skal slutte med en genåbning af Sandmosevej

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune gennemførte i foråret 2014 en høring vedrørende en forsøgsordning om lukning af Sandmosevej mod Oddervej.

Sigtet var at undersøge konsekvenserne for fremkommeligheden dels på Oddervej, dels for lokalområdet.

dagens nex IGEN OG IGEN - HØJT AT FLYVE......I denne uge var en ny lufthavn ved Aarhus igenoppe at vende nex

»Forsøget« har været en uskøn oplevelse af mangel på rettidig omhu i forhold til såvel borgerinddragelse/-information som forsøget på at løse lokale trafikale udfordringer.

Det kan konstateres, at lukningen af Sandmosevej medfører trafikale problemer for Skådeområdet i et omfang, som efter vores opfattelse langt overstiger de minimale fordele, bilister på Oddervej opnår. De konkrete ulemper for Skåde-området - bl.a. den usikre skolevej, den ringe fremkommelighed, den store omvejskørsel - er beskrevet i de mange bemærkninger, som beboere i området og Trafikgruppen for Skåde har sendt til kommunen.

Annonce

På den baggrund er det Fællesrådets opfattelse, at »forsøgsordningen« nu skal slutte med en genåbning af Sandmosevej. Med det udgangspunkt kan Teknik og Miljø overveje og konsekvensvurdere bl.a. de mange forskellige forslag til løsninger, der er fremkommet.

Herefter kan Teknik og Miljø fremlægge alternative forslag til en fremtidige samlet løsning af de trafikale udfordringer på og (ikke mindst) omkring Oddervej.

Udfordringerne omfatter ikke kun problemerne omkring Oddervej/Ringvej Syd, men nok så meget de omkringliggende bolig-/byområders adgang til disse veje på hele strækningen - fra Hørretvej til Rosenvangs Allé og hele Ringvej Syd fra Oddervej til Bjødstrupvej.

Fællesrådet finder, at den trafikale løsning ikke kun handler om fremkommeligheden for biler, men også om, hvordan kommunen kan bidrage til, at flere bilister gør brug af de særdeles gode kollektive trafikforbindelser fra specielt Beder, Malling og Mårslet - bl.a. med satsningen på en attraktiv letbane inden for de nærmeste år. En satsning på letbane og busser vil modsvare byrådets overordnede trafik- og miljøprioriteringer.

En række af de fremsendte kommentarer nævner mindre initiativer - f.eks. flytning/forbedring af bussernes standsningssteder, ekstra nordgående spor på Oddervej, bedre tilslutning ved Hørretvej - som kan gennemføres uden at vente på en støre samlet løsning.

Vi skal opfordre til, at de mange forslag gennemgås med henblik på at fremme forslag, som for beskedne midler - og uden afledte konsekvenser for trafikken i lokalområdet - umiddelbart kan bidrage til at bedre fremkommeligheden.

Det er Fællesrådets opfattelse, at de store anlægsprojekter for ny vej til Moesgård Museum og Beder-Bering-vejen skal fremskyndes mest muligt ved at afsætte de nødvendige anlægsmidler i budgetterne for de nærmeste år. Beder-Bering-vejen har en væsentlig betydning for at fjerne en del af trafikken mellem Oddervej og Ringvej Syd (og videre mod Aarhus Vest og Nord).

Jo dårligere den tværgående forbindelser er, jo mere biltrafik presses ind mod byen til ulempe for lokalområdet og fremkommeligheden.

Prioriteringen af disse projekter skal ikke vente på en større samlet løsning.

Det er vores forventning, at overvejelserne og beslutningen om at løse de trafikale udfordringer på og omkring Oddervej/Ringvej Syd kan ske i et konstruktivt samarbejde mellem Teknik og Miljø, de mange lokalt engagerede borgere og de berørte fællesråd.

Det er ligeledes vores forventning, at udgangspunktet for overvejelserne vil være, at »forsøgsordningen« nu slutter med en genåbning af Sandmosevej.

Det fælles sigte må være, at overvejelserne udmønter sig i nogle kortsigtede forbedringer som nævnt ovenfor, en prioritering af de nødvendige midler til de nævnte store anlægsprojekter og i forskellige forslag til en langsigtet løsning på de trafikale udfordringer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Alarm 112

Ulykke i Odder skaber lange køer

Sport For abonnenter

Kommentar: Der er ingen vej udenom - Uefa eller Hjulmand taler usandt

Aarhus For abonnenter

Beboere frygter, at dødskørsel på Aarhus Ø vil koste liv: Vagter og afspærring af p-plads er i spil til at dæmpe uroen

Annonce