Annonce
Erhverv

Klumme: Aftalt værdifastsættelse fastholdes til trods for uoverensstemmelse med handelsværdi

SKAT: En ny afgørelse fra Landsskatteretten viser, at Skat ikke altid kan ændre en aftalt værdiansættelse som følge af dennes uoverensstemmelse med handelsværdien.

Virksomhed 1 (herefter ”Selskabet”) var ejet af holdingselskaberne virksomhed 2-5. De fire virksomheder ejede hver 25 procent af Selskabet og var hver især 100 procent ejet af en fysisk person.

Ifølge den mellem aktionærerne i Selskabet gældende ejeraftale skulle en aktionær udtræde af ejerkredsen samtidig med pensionering. I så fald ville aktierne skulle værdiansættes til markedsværdien, hvilket ville sige cirka 1,2 mio. kroner for en aktiepost på 25 procent.

Aktionærerne ønskede at udarbejde en ny ejeraftale, hvorefter en indirekte aktionærs holdingselskab skulle afstå sin ejerandel af aktierne i Selskabet til de øvrige aktionærer for 1 kroner i tilfælde af den indirekte aktionærs død, det vil sige til en pris, som var mindre end handelsværdien. Spørgsmålet om muligheden for indgåelse af en sådan ejeraftale blev forelagt Skat.

Af Ligningslovens paragraf 2 fremgår armslængdeprincippet, hvorefter skattepligtige der foretager handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med en nærmere angivet kreds af interesseforbundne parter (kontrollerede transaktioner), ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Annonce

Ikke på armslængdevilkår

På denne baggrund svarede Skat nej til ejernes spørgsmål. Det blev lagt til grund, at forholdet mellem de fire holdingselskaber udgjorde en bestemmende indflydelse på Selskabet, hvorfor den ønskede ejeraftale ikke var på armslængdevilkår.

Selskabet klagede og gjorde gældende, at den påtænkte ændring af ejeraftalen ikke udgjorde en kontrolleret transaktion i ligningslovens forstand mellem holdingselskaberne og Selskabet, men at det alene ville udgøre en transaktion mellem de fire holdingselskaber. Der var ikke tale om en overdragelse af et aktiv mellem selskaber, hvor der var aktionærer, som havde bestemmende indflydelse.

Ydermere var aktionærerne i Selskabet og de respektive personlige ejere af holdingselskaberne uafhængige parter. Den enkelte person var eneejer af et holdingselskab, som ejede blot 25 procent af Selskabet, og overdragelsen ville alene ske mellem holdingselskaberne, hvor aktionærerne havde modstridende interesse.

Rettens resultat

Landsskatteretten ændrede det bindende svar til ja med henvisning til, at armslængdeprincippet ikke fandt anvendelse i dette tilfælde, hvor ingen af de fire holdingselskaber udøvede bestemmende indflydelse over de andre holdingselskaber.

Heller ikke på andet grundlag blev ejeraftalen underlagt armslængdeprincippet, da der hverken var samme kreds af selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse eller fælles ledelse i de fire holdingselskaber, og de ansås heller ikke for at være interesseforbundne i øvrigt.

Konklusion

Afgørelsen viser, at aktionærer kan udarbejde en ejeraftale, hvori det bestemmes, at såfremt en af de indirekte aktionærer i Selskabet afgår ved døden, skal vedkommendes holdingselskab afstå sin ejerandel af aktierne i Selskabet til de øvrige aktionærer for mindre end handelsværdien, uden at dette får skattemæssige konsekvenser for køber eller sælger.

Alene den omstændighed, at en aftalt værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien, medfører ikke, at Skat kan tilsidesætte værdiansættelsen.

Søren Stenger, advokatfuldmægtig, DLA Piper. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Aarhus får et nyt galleri

Læserbrev

Læserbrev: Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) går i glemmebogen som kæmpe succes

Alt imens de nye, store FGU-institutioner (FGU = Forberedende Grund Uddannelse) kæmper for at finde fodfæste, viser det sig, at forløberen, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), har været en stor succes (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/sep/190927-syv-ud-af-ti-unge-kommer-godt-videre-efter-kombineret-ungdomsuddannelse). FGU-institutionerne er opbygget som meget store institutioner (Aarhus ca. 700 elever) og skal løse opgaven med at hjælpe unge uden forudsætninger for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. KUU havde samme målsætning, men uddannelsen var baseret på institutionssamarbejder og dermed mindre pædagogiske miljøer med plads til individuelle forskelle. I Aarhus havde vi gennem pilotforsøg gjort positive erfaringer, med at forskellige mindre institutioner (bl.a. produktionsskoler og daghøjskoler) arbejdede sammen i respekt for indbyrdes forskelligheder og med plads til forskelligheden i målgruppen. Det førte naturligt frem til et forbilledligt samarbejde omkring den KUU, der nu viser sig at have været en stor succes, og hvor syv ud af ti unge er kommet godt videre. Lovgivningsprocessen bagved KUU var desværre præget af politisk uenighed, så opbakningen var ikke bred. Derfor blev KUU-lovgivningen tidsbestemt med udløb i 2021. Lovgiverne på Christiansborg købte sig tid til at blive enige om en løsning på den udfordring, man vidste var der. Resultatet blev FGU, en stor og samlende lovgivning med bred opbakning, hvilket naturligvis er positivt og helt nødvendigt. Desværre levner FGU-loven umiddelbart ikke plads til undervisningssamarbejder med mindre, selvstændige institutioner (f.eks. daghøjskoler), der dermed afskæres fra at bidrage med massiv erfaring og kompetencer, der nu ses dokumenteret gennem den succes, som KUU har været. Politiske ønsker om indflydelse og styrbarhed gik forud for hensynet til den sårbare målgruppe; systemkrav trumfer menneskehensyn og sund fornuft. Alt imens vi slikker sårene og kæmper for at holde os på benene, efter at have investeret massivt i at gøre det godt til gavn for målgruppen, ønsker vi FGU-institutionerne held og lykke med at løse opgaven. Men vi savner en forklaring på, hvorfor eksempelvis daghøjskolerne i Aarhus, der nu gennem fem år har bidraget massivt til en sjælden set succes på uddannelsesområdet, atter skal kæmpe for overlevelse efter at have spillet rollen som nyttige idioter. Når det så viser sig, hvor FGU oplever problemer, er vi naturligvis klar til at indgå i samarbejder, til glæde for de mange, der ikke lige er skabt til at trives på kæmpe institutioner.

Aarhus

Stor eftersøgning efter 4-årige der forsvandt fra børnehaven - men de skulle bare hjem at lege

Annonce