Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Skyd skylden på bønders grådighed

Vi landmænd skal ikke have flere penge end de milliarder, vi allerede får.

Bønders grådighed er skyld i oversvømmelserne langs Gudenå. Og det er os selv, der betaler dem for det. Og derfor skal de selvfølgelig også have en masse penge for at sætte vores enge fri igen, så vi kan undgå de tilbagevendende oversvømmelser.

Men hvorfor dyrker landmændene disse besværlige lavbundsarealer, hvor de risikerer at sidde fast, når de skal høste, eller endnu mere fjollet sår vintergulerødder, der skal dækkes med halm? Det er, fordi bønderne får gratis kvælstofgødning uden om gødningsregnskaberne til deres hvede/gulerødder.

Det er fra debatten velkendt, at dyrkning af lavbundsarealer (de inddæmmede enge) belaster klimaet mest, fordi der under dyrkningen frigives enorme mængder CO2 til atmosfæren. Men samtidig frigives der kvælstof, der har været organisk bundet i 100 år, til hveden/gulerødderne og til grundvand, drænvand, afvandingsgrøfter, vandløb/Gudenå, Randers Fjord og Kattegat.

På Djursland har kommunerne endda udpeget Kolindsund som særligt værdifuld landbrugsjord, og det må man rigtig nok sige, at det er værdifuldt for sundbønderne et stykke tid endnu, indtil det er helt nedbrudt og bliver for dyrt at dyrke med udgifterne til pumpelaget. Og så kommer de løbende og vil have fuld erstatning for, at vi andre kan få vores sø igen. Og det skal skatteyderne, børnene, de syge og de gamle betale.

Nej, siger jeg. Vi landmænd skal ikke have flere penge end de milliarder, vi allerede får for at forgifte skatteydernes mad og da slet ikke i Gudenå-systemets enge.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev: Det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker

Til forretningsudvalgsmødet i Region Midtjylland 18. februar under punkt 4 omkring regeringens tilførsel af midler til sygeplejersker har vi stemt imod (Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne tog forbehold). Alle øvrige partier stemte for, at psykiatrien ikke får nogen af pengene til ekstra sygeplejersker til trods for regeringens intention. Baggrunden er, at Region Midtjylland med virkning fra 2021 og frem får i alt 128,9 mio. kr. til at ansætte 215 ekstra sygeplejersker. Det er en virkelig god nyhed for sundhedsvæsnet! Der mangler i den grad hænder, og 128,9 mio. kr. gør helt klart en forskel! I 2020 får vi det halve. Direktionen har indstillet, at alle pengene skal gå til somatikken og fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske hospitaler. Psykiatrien skal også have flere sygeplejersker, men pengene til det skal komme fra psykiatriens eget budget (herunder de penge, psykiatrien har modtaget særskilt på finansloven). Alternativet og Psykiatri-Listen mener, at psykatrien skal have en forholdsmæssig andel af pengene, så psykiatrien kan ansætte endnu flere sygeplejersker. Det drejer sig om 15,5 mio. kr. i varige midler, hvilket svarer til ca. 30 sygeplejerskestillinger. Dermed vil psykiatrien blive løftet med 70 sygeplejersker i stedet for 40. Det mener vi, der er behov for. Der er ingen tvivl om, at der både er behov for flere hænder i psykiatrien og i somatikken - og vi ville godt kunne acceptere en vis skævdeling af midlerne i 2020 og 2021. Men der er tale om varige midler, og det er altså vigtigt, at psykiatrien får sin fulde andel af pengene senest fra 2022, og det er helt uacceptabelt, at psykiatrien slet ikke får nogen af pengene. Regionsrådet skal behandle sagen på onsdag, og vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde for at samle flertal for, at psykiatrien også får del i pengene. I forbindelse med sagen er det vigtigt at huske: - At det er regeringens intention, at pengene til yderligere sygeplejersker både bruges til somatik og psykiatri. - At de somatiske hospitaler i budget 2020 fik et samlet løft på ca. 288 mio. kr., mens psykiatrien fik et løft på 10,6 mio. kr. - At psykiatrien i forbindelse med flytningen fra Risskov til Skejby afleverede en besparelse på otte procent. - At sygeplejerskerne skal ansættes løbende frem mod 4. kvartal 2021 - ikke på én gang.

Annonce