Annonce
Erhverv

Reklame er sjældent den eneste modydelse for et sponsorbidrag

I de fleste tilfælde modtager en sponsor billetter, adgang til VIP-arrangementer og rejser. Men hvordan er de skattetekniske regler på området?

SKAT: Udstedere af fakturaer med sponsorbidrag er ikke bare forpligtet til at specificere de forskellige ydelser i sponsoraftalen, men også til at prissætte de enkelte dele, idet dette har betydning for den moms- og skattemæssige behandling af udgifterne hos sponsoren.

Skattemæssigt er der fuldt fradrag for den del, der kan henføres til reklamedelen, herunder også til billetter, der anvendes som præmier i konkurrencer. Der er også fuldt fradrag for udgifter til billetter, der uddeles blandt medarbejderne, medmindre disse kun deltager som ledsager til inviterede kunder og forretningsforbindelser.

Den del af udgiften, der kan henføres til billetter, der gives til kunder og forretningsforbindelser, anses som repræsentation med begrænset fradragsret (25 procent). Det gælder også de billetter, der anvendes af de medarbejdere, som eventuelt ledsager kunderne/forretningsforbindelserne.

Vi anbefaler, at sponsor løbende holder styr på, hvem der har modtaget eventuelle tillægsydelser til sponsoratet i form af for eksempel fribilletter, VIP-kort og sponsorture.

Der kan være tilfælde, hvor et sponsorbidrag dækker mere end ét regnskabsår. I så fald skal udgiften i skattemæssig henseende som udgangspunkt periodiseres. Udgiften kan dog fratrækkes fuldt ud i betalingsåret, hvis den ikke dækker en periode på mere end 12 måneder.

Annonce

Fribilletter og moms

I visse situationer kan sponsorvirksomhedens ansatte modtage sponsorbilletter helt skattefrit. Skattefriheden er betinget af, at billetterne er en tillægsydelse i en sponsorkontrakt, og at reklameværdien skal udgøre hovedydelsen i sponsoraftalen.

Uanset om ovennævnte betingelser er opfyldt, kan enkeltbilletter til en værdi under 1.200 kroner konkret være undtaget fra skattepligt som følge af bagatelgrænsereglerne.

Momsen af reklamedelen er fuldt fradragsberettiget, når virksomheden opnår en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til det ydet sponsorbidrag, hvis ellers virksomhedens almindelige momsfradragsret ikke er begrænset. Hvis værdien af VIP-arrangementer (bespisning forud for kampe med videre) faktureres særskilt, vil 25 procent af momsen heraf, efter vores opfattelse, kunne fradrages som en restaurationsydelse.

Momsen af den del, der kan henføres til entrebilletter og rejser, kan til gengæld ikke fratrækkes, idet disse ydelser enten anses for repræsentation overfor inviterede kunder eller som gaver – for så vidt angår billetter, der bortgives til kunder eller udloddes som præmier i konkurrencer – eller som naturalieaflønning i forhold til billetter, der gives til medarbejdere.

Annonce

Værdiansættelse for tillæg

Som nævnt er det yderste vigtigt, at sponsorbidraget er specificeret, og de enkelte elementer er værdiansat på fakturaen.

Hvis dette ikke er anført på fakturaen, er det vigtigt, at sponsorvirksomheden selv værdiansætter de enkelte elementer. Hvis der ikke er sket en værdiansættelse af de enkelte elementer, eller hvis værdiansættelsen ikke er reel, er der stor risiko for, at Skattestyrelsen vil stille spørgsmålstegn ved denne værdiansættelse.

Skat har i flere tidligere sager anslået, at værdiansættelsen skal ske til selskabets anskaffelsespris svarende til markedsværdien af billetterne. Denne værdi skal lægges til grund ved virksomhedens momstilsvar, uanset anvendelsen af disse billetter eller om billetterne ikke er anvendt.

I højesteretsdom (SKM2006.398HR) er følgende værdiansættelser anvendt i forbindelse med værdiansættelsen:

  • Siddepladsbillet 75 kroner
  • Ståpladsbillet 50 kroner
  • Landskampbillet 100 kroner
  • Diverse arrangementer, herunder VIP-arrangementer 200 kroner
  • Fodboldrejse til udlandet 5000 kroner

Det er vores anbefaling, at virksomhedens værdiansættelse sker ud fra en gennemsnitlig værdi af billetterne, værdien af et sæsonkort kan eventuelt tages i betragtning. Yderligere skal værdiansættelsen være udøvet på et forsvarligt grundlag, hvor reklameværdien af sponsoratet er værdiansat på et rimeligt niveau.

Annonce

Fælles for skat og moms

Skattestyrelsen udviser ofte stor interesse for sponsoraftaler og disses kommercielle betydning for sponsoren. Og inden for de senere år er der set flere eksempler, hvor Skattestyrelsen har begrænset fradragsretten både moms- og skattemæssigt med den begrundelse, at sponsoratet i overvejende grad har beroet på indehaverens personlige veneration for klubben eller arrangementet.

For virksomheder, der drives i selskabsform, vil dette ofte betyde, at selskabets fradragsret ikke blot begrænses, men at der tillige udløses et skattekrav mod hovedaktionæren, da udgiften helt eller delvist anses for maskeret udlodning til denne.

Østre Landsret satte i 2007 punktum i den i medierne stærkt omtalte Kasi-sag. Dommen må formodes at få stor betydning for andre sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt et sponsorat er foretaget i selskabets eller i hovedaktionærens private interesse.

Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt det reelt var aktionærernes private interesser, der blev tilgodeset, da Kasi Group i sin tid indgik sponsoraftaler med fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København. Landsretten fandt det godtgjort, at sponsoraternes størrelse ikke oversteg markedsprisen.

Nok så vigtigt fastslog Landsretten, at den usikkerhed, der er forbundet med vurderingen af et sponsorats værdi, skal komme virksomheden til gode.

Arne B. Jepsen, Senior Partner, BDO. Pressefoto

Arne B's blog

Med 40 år i revisionsbranchen er Arne B. Jepsen rådgivende revisor for kunder fra vidt forskellige brancher.

Specialet er rådgivning inden for skat, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte.

Interessen går især i retning af de små og mellemstore virksomheder, da det særligt er herfra, at landets vækst skal komme.

Arne B. Jepsen er Senior Partner og statsautoriseret revisor i rådgivningsvirksomheder BDO, som leverer nyheder om skat, moms og regnskab til Erhverv+.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Aarhus

Et år med corona: Restaurantejer, sognepræst, selvstændig og butiksindehaver gør status på året der gik

AGF

David Nielsen efter sejr som kulmination på utrolig uge: - Nogle troede, at hængelåsen var røget af for os

Danmark

Formand for landets intensivlæger: - Børn med corona kan blive efterårets store udfordring

Annonce