Annonce
Aarhus

Syv spørgsmål og svar om fredede bygninger: Hvad vil det sige, at en bygning er fredet, og hvor mange af dem er der i Aarhus?

Ole Rømer-Observatoriet, beliggende ved Jydsk Væddeløbsbane, er en af de næsten 60 fredede bygninger i Aarhus. Arkivfoto: Axel Schütt
Byrummet i Aarhus er under konstant forandring, men der findes også gamle og historiske bygninger i Danmarks næststørste by. Vi har samlet en række spørgsmål og svar om fredninger og bevaringsværdige bygninger.

AARHUS: Sidste år foreslog Det Særlige Bygningstilsyn under Slots- og Kulturministeriet, at Aarhus Cyklebane bliver fredet. Begrundelsen lød blandt andet, at cykelbanen er en 'vigtig repræsentant for et sportsstadion fra 1940'erne og 1950'erne', og indstillingen er nu i høring, inden der bliver truffet en afgørelse.

Aarhus er en by under konstant udvikling, og nye og moderne byggerier dukker frem blandt de historiske huse og bygninger. Men hvor mange bygninger i Aarhus er egentlig fredet? Og hvad betyder det helt præcist?

I denne artikel har vi samlet en række spørgsmål og svar, så du kan blive klogere på fredninger og bevaringsværdige bygninger.

Annonce

Hvad vil det sige, at en bygning er fredet, og hvordan bliver en bygning fredet?

Hvis en bygning er fredet, repræsenterer den ifølge Kulturarvsstyrelsen den danske kulturhistorie og den bedste danske arkitektur. Fredningen gælder både bygningens indre og ydre, og ejeren af bygningen er forpligtet til at bevare den og holde den i stand.

En fredning betyder altså, at bygningen ikke må ændres eller ombygges, med mindre Kulturarvsstyrelsen har givet tilladelse til det. Ejeren af en fredet bygning kan fritages fra ejendomsskat og har også nogle skattemæssige fradragsmuligheder. Ejeren kan også under særlige omstændigheder forlange, at staten overtager ejendommen.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger i Danmark. Det sker på baggrund af indstillinger fra borgere, fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og styrelsens egne undersøgelser. Ønsker man, at styrelsen skal vurdere, om en bygning skal fredes, skal man indsende fotografier af bygningen. Man kan også sende tegninger og oplysninger om bygningens alder, historie og arkitektur.

Hvis styrelsen vurderer, at en bygning muligvis skal fredes, besigtiger de den og fremlægger den for Det Særlige Bygningssyn, som er kulturministerens rådgiver. Hvis bygningssynet anbefaler en fredning, bliver forslaget sendt i offentlig høring i tre til fire måneder. I den periode kan alle indsende kommentarer og bemærkninger til forslaget. Herefter beslutter Slots- og Kulturstyrelsen, om fredningen skal gennemføres.

Hvilke bygninger kan fredes?

I princippet kan alle bygninger fredes. Det kræver dog, at bygningen har så væsentlige arkitektoniske og/eller kulturhistoriske værdier, at den har betydning på nationalt niveau.

Der sker ganske få fredninger om året, og det er svært at få en bygning fredet, netop fordi den skal have betydning ikke blot i den enkelte kommune men i hele landet.

Normalt skal en bygning være mindst 50 år gammel, før den kan fredes, og hovedparten af de fredede bygninger i Danmark er opført før år 1990. Det er dog set før, at yngre bygninger er kommet i betragtning, hvis de har rummet helt specielle kvaliteter. De nærmeste omgivelser, for eksempel en have eller en allé, kan også medtages i fredningen af bygningen, hvis de har stor betydning for den samlede arkitektoniske eller kulturhistoriske helhed.

Bygninger opført før 1536 er automatisk fredede.

I Aarhus er den yngste fredede bygning Århus Statsgymnasium, der er opført dels i 1958 dels i 1971. Den yngste fredede bygning i Danmark er opført i 1994. Det er tre sammenbyggede kontorbygninger med grønne omgivelser i Kongens Lyngby på Sjælland.

Siden 2010 har Slots- og Kulturstyrelsen også kunne frede selvstændige landskabsarkitektoniske værker på linje med bygninger.

Hvor mange fredede bygninger er der i henholdsvis Aarhus og Danmark?

Lyngbygård Gods er en af de fredede bygninger i Aarhus. Huset har været fredet siden 1918, og Fredningsstyrelsen lagde blandt andet vægt på det egnskarakteristiske bindingsværk og den hvælvede kælder fra 1500-tallet. Foto: Jens Thaysen

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside er der 57 fredede bygninger i Aarhus, mens der i hele Danmark er cirka 9.000 fredede bygninger.

Foruden de fredede bygninger er der 300.000 bygninger i Danmark, der har en såkaldt 'høj bevaringsværdi'. 100.000 af dem er blevet udpeget som deciderede bevaringsværdige.

Hvilke bygninger er senest blevet fredet i Aarhus?

Mejlen i Hans Hartvig Seedorffs Stræde blev fredet i 2009. Bygningen er senere sat i stand af Steen Mengel. Arkivfoto: Kim Haugaard

Den seneste fredning i Aarhus fandt sted i 2012, da Klintegaarden på Skovvejen blev fredet. Bygningskomplekset er tegnet af Hans Ove Christensen og stod færdigt i 1938. I dag rummer bygningen 145 ejerlejligheder og 20 garager.

De seneste år er der ikke sket mange fredninger i Aarhus. Foruden Klintegaarden blev Thoralds Hus, som er et lille bindingsværkshus med stråtag, fredet i 2010. Mejlen, det tidligere børneasyl på Hans Hartvig Seedorffs Stræde, blev fredet i 2009, og Højen, som er en villa i Brabrand bygget af arkitekten Knud Friis, blev fredet i 2008.

Hvad er forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig bygning?

En fredet bygning har som nævnt særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning, og ansvaret for at frede bygninger ligger hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Men der findes også bygninger, som ikke er fredede, men som er bevaringsværdige. Det begreb dækker over bygninger, som har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. Modsat en fredet bygning, så er en bevaringsværdig bygning ikke beskyttet mod nedrivning.

Det er kommunerne, der har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. De kan udpege bygningerne i kommuneplanen eller lave lokalplaner, der sikrer og beskytter dem. Kommunerne kan også give økonomisk støtte til vedligeholdelsen af bygningerne.

Slots- og Kulturstyrelsen kan også udpege bygninger som bevaringsværdige.

Desuden kan man som borger henvende sig til Teknik og Miljø under Aarhus Kommune med henblik på at få undersøgt, om en bygning skal erklæres bevaringsværdig.

Kan fredninger af bygninger ophæves igen?

Thoralds Hus, et lille bindingsværkshus i Tilst på blot 62 kvadratmeter, er et af de senest fredede huse i Aarhus. Arkivfoto: Jens Thaysen

Hvis bygningen ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier til, at en fredning giver mening, kan Slots- og Kulturstyrelsen ophæve fredningen. Det sker kun i særlige tilfælde.

De to typiske grunde til, at fredninger ophæves, er:

1: Større skade på huset i form af brand, storm eller hussvamp. Det hænder, at fredede bygninger brænder ned eller vælter i stormvejr. Hvis der sker skader så store, at bygningen reelt skal opføres på ny, vil Slots- og Kulturstyrelsen oftest indlede en sag om fredningsophævelse.

2: Ombygning - særligt i bygningens indre. Af og til ændres der så meget under ombygningen, at husets fredningsværdier er afgørende forringet eller helt forsvundet.

Hvornår er en bygning i Aarhus sidst blevet fredningsophævet?

Fredningen af Trods Katholm blev delvist ophævet i 2015. Trods Katholm er en tidligere herregård fra 1606, som ligger ved Mindegade og Fredens Torv.

Ophævelsen gjaldt dele af bygningen, fordi Slots- og Kulturstyrelsen vurderede, at sidehusene ikke havde de nødvendige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier til at bevare fredningen. Styrelsen lagde blandt andet vægt på, at der var sat nyere døre i, at hoveddøren var af glas, at de øvrige døre var nyere termodøre med fyldninger, og at der var isat tagvinduer.

Indvendigt var der blandt andet lavet nye trapper, gennemlyste rum, nyere overflader på gulve, vægge og lofter samt glasvægge.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefalede dog også, at Trods Katholm overordnet har et velbevaret og traditionelt udtryk, der bør bevares, og derfor er dele af bygningen stadig fredet i dag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Ny bødesag er pinlig for AGF: Direktøren må lære at styre temperamentet

Annonce